OFERTA EDUKACYJNA 2019

Technikum Ekonomiczne przygotowuje młodzież do pracy na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Czteroletni cykl kształcenia umożliwia zdobycie tytułu technika ekonomisty oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego.

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu:
• podstaw ekonomii,
• rachunkowości,
• finansów,
• ekonomiki przedsiębiorstw,
• prawa,
• bankowości,
• komunikacji interpersonalnej,
• technologii informacyjnej
• oraz doskonali umiejętności w trakcie praktyk zawodowych.

Absolwenci Technikum Ekonomicznego zdobywają fachową i rzetelną wiedzę oraz mają możliwość wykształcenia takich cech jak: komunikatywność, uczciwość, odpowiedzialność, dokładność, dzięki którym mogą:
• podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w firmach o różnych formach własności,
• kontynuować naukę na studiach wyższych.

Technikum Reklamy. Jeżeli jesteś kreatywny, komunikatywny, otwarty na nowe doświadczenia, łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi? Ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

Podstawowe zadania zawodowe technika reklamy:
- opracowywanie kampanii reklamowych,
- dobieranie środków i nośników reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej,
- stosowanie różnorodnych technik reklamowych, sprzętu i materiałów wykorzystywanych w reklamie,
- organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa,
- organizacja działalności wystawienniczej,
- dobieranie metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych oraz weryfikowanie i interpretowanie wyników tych badań,
- definiowanie szczegółowego celu reklamy przedsiębiorstwa (klienta agencji reklamowej),
- pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,

Szeroki zakres zadań zawodowych oraz zatrudnienie na różnych stanowiskach, wymagają od absolwenta specyficznych umiejętności plastycznych, poczucia estetyki i wyobraźni przestrzennej. Absolwent technika organizacji reklamy posiada umiejętności z zakresu podstawy rysunku, kompozycji, malarstwa oraz fotografii, posiada wiedzę na temat historii sztuki, różnych dziedzin sztuki i środków przekazu artystycznego. Zdobycie tych umiejętności w cyklu kształcenia pozwala nie tylko na ocenę walorów estetycznych i testowanie projektów, ale i na samodzielne tworzenie wizualnych środków reklamy.
W procesie edukacyjnym kładziony jest nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w miejscach pracy takich, jak:
- agencje reklamowe,
- działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
- biura ogłoszeń środków masowego przekazu,
- działy promocji środków masowego przekazu,
- agencje scenariuszowe i studia graficzne, studia produkcyjne,
- agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).

Technikum Handlowe, dające tytuł technika handlowca i kończące się egzaminem maturalnym, przygotowuje młodzież do pracy w firmach handlowych oraz przedsiębiorstwach o różnych formach własności jako średni personel kierowniczy. Technikum Informatyczne, dające tytuł technika informatyka i kończące się egzaminem maturalnym, przygotowuje młodzież do pracy przy zastosowaniu technik komputerowych w różnych działach gospodarki: bankowości, administracji państwowej i samorządowej, urzędach skarbowych i w działalności gospodarczej.

Czteroletni cykl kształcenia umożliwia:
• zdobycie umiejętności projektowania i tworzenia własnych programów komputerowych, stosowania oprogramowania graficznego oraz posługiwania się różnymi technikami multimedialnymi,
• poznanie oprogramowania typu: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych,
• uzyskanie dogłębnej wiedzy o budowie sieci komputerowych, różnych systemach operacyjnych,
• zapoznanie się z nowoczesnymi urządzeniami techniki komputerowej,
• zdobycie umiejętności instalowania poszczególnych składników systemu sieciowego oraz administrowania lokalną siecią w podstawowym zakresie.

Czteroletni cykl kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu:
• podstaw ekonomii,
• zasad rachunkowości,
• marketingu i reklamy,
• rachunkowości handlowej,
• ekonomiki handlu,
• elementów prawa,
• technologii informacyjnej
• oraz doskonalenie umiejętności w trakcie praktyk zawodowych.

Uczniowie Technikum Handlowego poznają również zagadnienia, pozwalające trafnie podjąć decyzje ekonomiczne i skutecznie kierować małą firmą handlową są przygotowywani do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej oraz kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków związanych z handlem i sprzedażą. Absolwentów gimnazjów, którzy są operatywni w działaniu, łatwo nawiązują kontakty interpersonalne, posiadają umiejętności współpracy w zespole, są operatywni w działaniu - gorąco zachęcamy do podjęcia nauki w szkole, która da zawód, dzięki któremu będzie można zrealizować się zawodowo.

Technikum Informatyczne, dające tytuł technika informatyka i kończące się egzaminem maturalnym, przygotowuje młodzież do pracy przy zastosowaniu technik komputerowych w różnych działach gospodarki: bankowości, administracji państwowej i samorządowej, urzędach skarbowych i w działalności gospodarczej. Technik informatyk to zawód z przyszłością, będący wciąż atrakcyjnym na rynku pracy. Absolwent technikum będzie mógł zostać pracownikiem firmy komputerowej usługowej, naprawczej lub produkcyjnej, prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług i systemów komputerowych albo kontynuować naukę na studiach wyższych.

Czteroletni cykl kształcenia umożliwia:
• zdobycie umiejętności projektowania i tworzenia własnych programów komputerowych, stosowania oprogramowania graficznego oraz posługiwania się różnymi technikami multimedialnymi,
• poznanie oprogramowania typu: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych,
• uzyskanie dogłębnej wiedzy o budowie sieci komputerowych, różnych systemach operacyjnych,
• zapoznanie się z nowoczesnymi urządzeniami techniki komputerowej,
• zdobycie umiejętności instalowania poszczególnych składników systemu sieciowego oraz administrowania lokalną siecią w podstawowym zakresie.

Technikum Logistyczne, dające tytuł technika logistyka i kończące się egzaminem maturalnym, przygotowuje młodzież do pracy na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem, planowaniem produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji. Logistyk jest odpowiedzialny za terminowe dostarczanie surowców i wyrobów właściwym klientom, na odpowiednie miejsce i po możliwie najniższych kosztach.

Czteroletni cykl kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu m.in.:
• podstaw logistyki,
• gospodarki zapasami i magazynem,
• transportu i spedycji,
• planowania logistycznego,
• systemów logistycznych.

Technik logistyk to zawód z przyszłością, będący bardzo atrakcyjnym na rynku pracy pod względem liczby ofert pracy oraz oferowanego wynagrodzenia. Absolwent technikum będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych związanych z logistyką (m.in. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu) oraz na każdym wybranym przez siebie kierunku .

Szkoła Branżowa I Stopnia Handlowa przygotowuje wykwalifikowaną kadrę przyszłych sprzedawców. Trzyletni okres kształcenia obejmuje zajęcia teoretyczne, które odbywają się w szkole oraz praktyczną naukę zawodu w firmach handlowych różnych branż.

W trakcie nauki uczeń zyskuje wiadomości z zakresu:
• obsługa klienta
• organizacja i technika sprzedaży
• przedsiębiorca w handlu
• towar jako przedmiot handlu
• technika komputerowa w handlu

Uczeń ZSZ zdobywa umiejętność posługiwania się programami komputerowymi stosowanymi w sklepie. Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową oraz oddzielną pracownię z kasami fiskalnymi, wagami elektronicznymi i czytnikami kodów kreskowych, co umożliwia uczniom zapoznanie się z nowoczesnym sprzętem, wykorzystywanym w handlu. Kończąc Zasadniczą Szkołę Zawodową Handlową, absolwent posiada praktyczne umiejętności, które umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie sprzedawcy.

Go to top